Blog DX

Thêm code tắt mở đèn cho blog

27 tháng 11, 2014

Bước 1: Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm đoạn code trước thẻ </head>
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function(){
$("#lightsoff").css("height", $(document).height()).hide();
$(".lightSwitcher").click(function(){
$("#lightsoff").toggle();
if ($("#lightsoff").is(":hidden"))
$(this).html("Tắt đèn").removeClass("turnedOff");
else
$(this).html("Bật đèn").addClass("turnedOff");
});
});
//]]>
</script>

Bước 2: Thêm đoạn css vào trước thẻ ]]></b:skin>
 /* Turn off the lights
----------------------------------------------- */
#lightsVideo {
position:relative;
z-index:102;
}
#switch {
max-width:640px;
text-align:left;
position:relative;
height:25px;
display:block;
margin: 25px 0 0 60px;
}
.lightSwitcher {
position:absolute;
z-index:101;
background-image:url(http://3.bp.blogspot.com/-Vs5EJnjVScM/Um0Sq84fJtI/AAAAAAAAEeQ/PEu-OStZciA/s1600/lights-on.png);
background-repeat:no-repeat;
background-position:left;
padding: 0 0 0 20px;
outline:none;
text-decoration:none;
}
.lightSwitcher:hover {text-decoration:underline;}
.turnedOff {
color:#ffff00 !important; 
background-image:url(http://3.bp.blogspot.com/-vKGxmBhYshA/Um0Sqwy_hNI/AAAAAAAAEeU/F0WKs6_WARM/s1600/lights-off.png);
}
#lightsoff {
background:#000;
opacity:0.9;
filter:alpha(opacity=90);
position:absolute;
left:0;
top:0;
width:100%;
z-index:100;
}

Bước 3: Tìm đến thẻ </body> và thêm trước nó code
<div id='lightsoff'/>

Lưu mẫu lại.

Bước 4: Khi đăng bài thì bạn dùng code sau
<center>
<div id="lightsVideo">
...Thêm code video vào đây...
</div>
<div id="switch"><a class="lightSwitcher" href="javascript:void(0);">Tắt đèn</a></div>
</center>

MỞ RỘNG

* Với blog là trang tivi thì ta thêm đoạn code dưới vào ngay sau thẻ <data:post.body/> trong mẫu
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div id="switch"><a class="lightSwitcher" href="javascript:void(0);">Tắt đèn</a></div>
</b:if>

Và khi đăng bài thì dùng đoạn code
<div id="lightsVideo">Đặt code tivi vào đây</div>

* Với blog là trang phim dùng ancmedia thì ta tìm <div id="anc_pl"/> và sửa thành
<div id="lightsVideo">
<div id="anc_pl"/>
<div id="switch">
<a class="lightSwitcher" href="javascript:void(0);">Tắt đèn</a></div>
</div>

Rồi lưu mẫu lại

1 nhận xét: