Blog DX

Giới thiệu


Tôi là DX Oan, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam.
Sở thích tẻ nhạt không có gì đáng quan tâm.
Vậy hoy nha