Blog DX

Tạo mã QR (QRCode) trực tuyến

30 tháng 11, 2014
Đây là công cụ tạo mã QR trực tuyến. Mã QR (QR Code) là một mã ma trận (hay mã vạch hai chiều) được phát triển bởi công ty Denso Wave (Nhật Bản) vào năm 1994 với tốc độ giải mã nhanh và có khả năng phục hồi nếu mã bị hư từ 7 -> 30%.

Nội dung cần tạo mã QR (QRCode):