Blog DX

Tạo chữ cái đầu tiên in hoa cho bài viết và nhận xét blogger

16 tháng 2, 2015
Đây là đoạn văn mẫu hiển thị chữ cái đầu tiên in hoa. Đây là đoạn văn mẫu hiển thị chữ cái đầu tiên in hoa. Đây là đoạn văn mẫu hiển thị chữ cái đầu tiên in hoa. Đây là đoạn văn mẫu hiển thị chữ cái đầu tiên in hoa.

Bước 1: Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm đoạn css này vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>
.capital:first-letter {
float:left;
display:block;
font-family:"times new roman";
font-size:3em;
color:#990000;
margin:0px 5px 0 0;
padding:0 0 0 10px;
}

Bước 2:
- Hiển thị chữ cái đầu tiên in hoa cho phần bài viết
Tìm đến thẻ <data:post.body/> của phần bài viết và sửa thành
<span class="capital"><data:post.body/></span>

- Hiển thị chữ cái đầu tiên in hoa cho phần nhận xét
Tìm đến thẻ <data:comment.body/> và sửa thành
<p class="capital"><data:comment.body/></p>

Lưu Mẫu lại.

Nếu bạn muốn hiển thị chữ cái in hoa cho một đoạn văn bất kì thì bạn thêm code như sau:
<p class="capital">Đoạn văn bất kì</p>
Hoặc
<div class="capital">Đoạn văn bất kì</div>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét