Blog DX

HTML Escape Tool / Parser

31 tháng 1, 2015
HTML Escape Tool / Parser (Công cụ thoát HTML / phân tích cú pháp) cho phép bạn hiển thị code HTML trong bài viết cũng như phần nhận xét của blog.
Dán code html vào khung "Enter Code" và sao chép code hiện ra ở "Parsed Code"

Enter Code

Parsed Code

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét