Blog DX

Bài 2: HTML Fonts

19 tháng 9, 2014
Việc sử dụng thẻ <font> trong HTML không được tán thành và sẽ bị loại bỏ ở những phiên bản HTML mới hơn. Dù cho rất nhiều người dùng nó, nhưng bạn nên cố gắng tránh dùng nó và dùng style để thay thế.

Thẻ HTML <font>
Với một dòng code HTML như sau, bạn có thể cụ thể kích cỡ và loại font cho trình duyệt

<p>
<font size="2" face="Verdana">
This is a paragraph.
</font>
</p><p>
<font size="3" face="Times">
This is another paragraph.
</font>
</p>


Thuộc tính của font

Thuộc tính Ví dụ Mục đích
size="number" size="2" Xác định kích cỡ
size="+number" size="+1" Tăng kích cỡ font
size="-number" size="-1" Giảm kích cỡ font
face="face-name" face="Times" Xác định tên font
color="color-value" color="#eeff00" Xác định màu chữ
color="color-name" color="red" Xác định màu chữ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét