Blog DX

Sitemap theo ngày đăng và nhãn cho Blogger

1 tháng 2, 2015
Sitemap giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận nội dung của một trang web, nó là một phần không thể thiếu đối với mỗi website, blogspot. Dưới đây mình xin giới thiệu cho các bạn một dạng sitemap đẹp, đơn giản và thân thiện với seo.

1. Sitemap hiển thị theo ngày đăng bài


Đăng nhập blogger ~> Vào Trang ~> Trang mới
Tiêu đề đặt là Sitemap. Tại phần bài viết, chuyển qua thẻ HTML và dán đoạn code sau vào rồi nhấn Xuất bản
a, Phiên bản tiếng Việt
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('2 x=9 i();2 D=9 i();2 1L=9 i();2 S=9 i();2 1I=9 i();2 1H=9 i();2 A=9 i();2 K=9 i();2 C=9 i();2 1G=9 i();2 1n=9 i();2 1m="1l";2 U=1j;2 1h=1g;2 1f="";2 M=0;2 O=["6á3 1d -","6á3 1c -","6á3 1b -","6á3 1a -","6á3 16 -","6á3 15 -","6á3 14 -","6á3 Z -","6á3 Y -","6á3 10 -","6á3 11 -","6á3 12 -"];H X(a){H b(){B("E"W a.G){2 d=a.G.E.z;M=d;1k=0;J(2 h=0;h<d;h++){2 m=a.G.E[h];2 e=m.V.$t;2 l=m.u.$t.v(0,10);2 p=m.u.$t.v(5,7);2 g=m.u.$t.v(8,10);2 n=O[13(p,10)-1]+" "+m.u.$t.v(0,4);2 c="/"+m.u.$t.v(0,4)+"17"+p+"18.19";2 j;J(2 f=0;f<m.r.z;f++){B(m.r[f].Q=="1e"){j=m.r[f].w;F}}2 o="";J(2 f=0;f<m.r.z;f++){B(m.r[f].Q=="1i"){o=m.r[f].w;F}}x.s(e);S.s(l);D.s(j);A.s(n);K.s(c);C.s(g)}}}b();R();k.q(\'<N/><a w="1o://1p.1q.1r" 1s="1t-1u: 1v; 1w-1x:1y; 1z: #1A;">1B 1C 1D, 1E 1F</a></N/>\')}H R(){2 a=0;2 b=0;L(b<x.z){I=A[b];k.q("<p/>");k.q(\'<p><a w="\'+K[b]+\'">\'+I+"</a></p><T>");1J=a;1K{k.q("<P>");k.q("[3ày "+C[a]+\'] <a w="\'+D[a]+\'">\'+x[a]+"</a>");k.q("</P>");a=a+1}L(A[a]==I);b=a;k.q("</T>");B(b>x.z){F}}};',62,110,'||var|ng|||Th|||new|||||||||Array||document||||||write|link|push||published|substring|href|postTitle||length|postYearMonth|if|postTanggal|postUrl|entry|break|feed|function|temp1|for|postYearMonth2|while|numberfeed|br|month2|li|rel|displayToc2|postDate|ul|tocLoaded|title|in|loadtoc|09|08||||parseInt|07|06|05|_|_01_archive|html|04|03|02|01|alternate|postFilter|250|numChars|enclosure|false|ii|titleasc|sortBy|postBaru|http|salipropham|blogspot|com|style|font|size|7px|text|decoration|none|color|616469|designed|by|SaliproPham|Abu|Farhan|postLabels|postMonth|postYear|firsti|do|postMp3'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
<script src="http://dxoan.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=900&alt=json-in-script&callback=loadtoc"></script>
Thay http://dxoan.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn
max-results=900 là số bài viết tối đa được hiển thị

b, Phiên bản tiếng Anh
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('2 v=6 3();2 C=6 3();2 1j=6 3();2 M=6 3();2 1d=6 3();2 1a=6 3();2 x=6 3();2 E=6 3();2 G=6 3();2 U=6 3();2 1i=6 3();2 T="W";2 Y=Z;2 1H=1K;2 12="";2 K=0;2 P=["1G","1F","1l","1k","R","1h","1f","1e","1b","19","18","14"];B 13(a){B b(){y("A"X a.F){2 d=a.F.A.s;K=d;V=0;H(2 h=0;h<d;h++){2 m=a.F.A[h];2 e=m.S.$t;2 l=m.r.$t.u(0,10);2 p=m.r.$t.u(5,7);2 g=m.r.$t.u(8,10);2 n=P[11(p,10)-1]+" "+m.r.$t.u(0,4);2 c="/"+m.r.$t.u(0,4)+"15"+p+"16.17";2 j;H(2 f=0;f<m.k.s;f++){y(m.k[f].O=="1c"){j=m.k[f].w;z}}2 o="";H(2 f=0;f<m.k.s;f++){y(m.k[f].O=="1g"){o=m.k[f].w;z}}v.q(e);M.q(l);C.q(j);x.q(n);E.q(c);G.q(g)}}}b();L();9.i(\'<J/><a w="1m://1n.1o-1p.1q" 1r="1s-1t: 1u; 1v-1w:1x; 1y: #1z;">1A 1B 1C, 1D 1E</a></J/>\')}B L(){2 a=0;2 b=0;I(b<v.s){D=x[b];9.i("<p/>");9.i(\'<p><a w="\'+E[b]+\'">\'+D+"</a></p><N>");1I=a;1J{9.i("<Q>");9.i("["+G[a]+\'] <a w="\'+C[a]+\'">\'+v[a]+"</a>");9.i("</Q>");a=a+1}I(x[a]==D);b=a;9.i("</N>");y(b>v.s){z}}};',62,109,'||var|Array|||new|||document|||||||||write||link||||||push|published|length||substring|postTitle|href|postYearMonth|if|break|entry|function|postUrl|temp1|postYearMonth2|feed|postTanggal|for|while|br|numberfeed|displayToc2|postDate|ul|rel|month2|li|May|title|sortBy|postLabels|ii|titleasc|in|tocLoaded|false||parseInt|postFilter|loadtoc|December|_|_01_archive|html|November|October|postMonth|September|alternate|postYear|August|July|enclosure|June|postBaru|postMp3|April|March|http|www|abu|farhan|com|style|font|size|8px|text|decoration|none|color|616469|designed|by|SaliproPham|Abu|Farhan|February|January|numChars|firsti|do|250'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
<script src="http://dxoan.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=900&alt=json-in-script&callback=loadtoc"></script>
Thay http://dxoan.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn
max-results=900 là số bài viết tối đa được hiển thị

2. Sitemap hiển thị theo danh mục lable


Đăng nhập blogger ~> Vào Trang ~> Trang mới
Tiêu đề đặt là Sitemap. Tại phần bài viết, chuyển qua thẻ HTML và dán đoạn code sau vào rồi nhấn Xuất bản
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('2 4=F M();2 s=F M();2 w=F M();2 q=F M();2 6=F M();2 x=F M();2 8="I";2 11=1F;2 23=1V;2 D="";2 1f=0;9 1T(a){9 b(){3("A"1D a.1h){2 d=a.1h.A.u;1f=d;C=0;B(2 h=0;h<d;h++){2 n=a.1h.A[h];2 e=n.R.$t;2 m=n.1Q.$t.1x(0,10);2 j;B(2 g=0;g<n.N.u;g++){3(n.N[g].1u=="1Y"){j=n.N[g].r;W}}2 o="";B(2 g=0;g<n.N.u;g++){3(n.N[g].1u=="1Z"){o=n.N[g].r;W}}2 c="";3("18"1D n){B(2 g=0;g<n.18.u;g++){c=n.18[g].2s;2 f=c.1A(";");3(f!=-1){c=c.1x(0,f)}6[C]=c;4[C]=e;q[C]=m;s[C]=j;w[C]=o;3(h<10){x[C]=Y}L{x[C]=1F}C=C+1}}}}}b();8="I";O(8);1g();11=Y;1z();i.y(\'</E><a r="1H://2r.2n.1p" 1q="2m-2l: 2k; 1I-2g:2f; 1C: #28;">27 26 25, 22 21</a>\')}9 20(a){1m(0,0);D=a;J(D)}9 1o(){1g();D="";J(D)}9 O(d){9 c(e,g){2 f=4[e];4[e]=4[g];4[g]=f;2 f=q[e];q[e]=q[g];q[g]=f;2 f=s[e];s[e]=s[g];s[g]=f;2 f=6[e];6[e]=6[g];6[g]=f;2 f=w[e];w[e]=w[g];w[g]=f;2 f=x[e];x[e]=x[g];x[g]=f}B(2 b=0;b<4.u-1;b++){B(2 a=b+1;a<4.u;a++){3(d=="I"){3(4[b]>4[a]){c(b,a)}}3(d=="16"){3(4[b]<4[a]){c(b,a)}}3(d=="17"){3(q[b]>q[a]){c(b,a)}}3(d=="X"){3(q[b]<q[a]){c(b,a)}}3(d=="1s"){3(6[b]>6[a]){c(b,a)}}}}}9 1g(){8="1s";O(8);2 a=0;2 b=0;Q(b<4.u){G=6[b];P=a;1v{a=a+1}Q(6[a]==G);b=a;19(P,a);3(b>4.u){W}}}9 19(d,c){9 e(f,h){2 g=4[f];4[f]=4[h];4[h]=g;2 g=q[f];q[f]=q[h];q[h]=g;2 g=s[f];s[f]=s[h];s[h]=g;2 g=6[f];6[f]=6[h];6[h]=g;2 g=w[f];w[f]=w[h];w[h]=g;2 g=x[f];x[f]=x[h];x[h]=g}B(2 b=d;b<c-1;b++){B(2 a=b+1;a<c;a++){3(4[b]>4[a]){e(b,a)}}}}9 J(a){2 l=0;2 h="";2 e="1X 1b";2 m="1c 1d 1W 1U 1S";2 d="1R";2 k="1c 1d 1M 1L 1K";2 c="1J";2 j="";3(8=="I"){m+=" (2h)";k+=" (1j S)"}3(8=="16"){m+=" (1i)";k+=" (1j S)"}3(8=="17"){m+=" (1i)";k+=" (1j S)"}3(8=="X"){m+=" (1i)";k+=" (1N S)"}3(D!=""){j="1c 1d 1O 1P"}h+="<1G>";h+="<K>";h+=\'<5 v="7-U-1e">\';h+=\'<a r="1a:1t();" R="\'+m+\'">\'+e+"</a>";h+="</5>";h+=\'<5 v="7-U-15">\';h+=\'<a r="1a:1l();" R="\'+k+\'">\'+d+"</a>";h+="</5>";h+=\'<5 v="7-U-14">\';h+=\'<a r="1a:1o();" R="\'+j+\'">\'+c+"</a>";h+="</5>";h+=\'<5 v="7-U-13">\';h+="T 24";h+="</5>";h+="</K>";B(2 g=0;g<4.u;g++){3(a==""){h+=\'<K><5 v="7-A-1e"><a r="\'+s[g]+\'">\'+4[g]+\'</a></5><5 v="7-A-15">\'+q[g]+\'</5><5 v="7-A-14">\'+6[g]+\'</5><5 v="7-A-13"><a r="\'+w[g]+\'">T</a></5></K>\';l++}L{z=6[g].1A(a);3(z!=-1){h+=\'<K><5 v="7-A-1e"><a r="\'+s[g]+\'">\'+4[g]+\'</a></5><5 v="7-A-15">\'+q[g]+\'</5><5 v="7-A-14">\'+6[g]+\'</5><5 v="7-A-13"><a r="\'+w[g]+\'">T</a></5></K>\';l++}}}h+="</1G>";3(l==4.u){2 f=\'<H v="7-1E">12 29 \'+4.u+" 1b<E/></H>"}L{2 f=\'<H v="7-1E">12 \'+l+" 2a 2b 2c \'";f+=D+"\' 2d "+4.u+" 2e 1b<E/></H>"}2 b=i.V("7");b.Z=f+h}9 1z(){2 a=0;2 b=0;Q(b<4.u){G=6[b];i.y("<p/>");i.y(\'<p><a r="/2i/2j/\'+G+\'">\'+G+"</a></p><1y>");P=a;1v{i.y("<1w>");i.y(\'<a r="\'+s[a]+\'">\'+4[a]+"</a>");3(x[a]==Y){i.y(\' - <1r><1n><H 1q="1C: 2o(2p, 0, 0);">2q !</H> </1n></1r>\')}i.y("</1w>");a=a+1}Q(6[a]==G);b=a;i.y("</1y>");19(P,a);3(b>4.u){W}}}9 1t(){3(8=="I"){8="16"}L{8="I"}O(8);J(D)}9 1l(){3(8=="X"){8="17"}L{8="X"}O(8);J(D)}9 1k(){3(11){J(D);2 a=i.V("1B")}L{2t("2u 2v... 2w 2x 2y")}}9 2z(){2 a=i.V("7");a.Z="";2 b=i.V("1B");b.Z=\'<a r="#" 2A="1m(0,0); 1k(); 2B.2C(\\\'7-2D\\\',\\\'2E\\\');">?? 12 2F 2G</a> <2H 2I="1H://2J.2K.1p/2L.2M"/>\'}9 2N(){B(2 a=0;a<1f;a++){i.y("<E>");i.y(\'2O 2P  : <a r="\'+s[a]+\'">\'+4[a]+"</a><E>");i.y(\'T 2Q : <a r="\'+w[a]+\'">\'+4[a]+"</a><E>");i.y("<E>")}};',62,177,'||var|if|postTitle|td|postLabels|toc|sortBy|function|||||||||document||||||||postDate|href|postUrl||length|class|postMp3|postBaru|write||entry|for|ii|postFilter|br|new|temp1|span|titleasc|displayToc|tr|else|Array|link|sortPosts|firsti|while|title|first|Download|header|getElementById|break|datenewest|true|innerHTML||tocLoaded|Menampilkan|col4|col3|col2|titledesc|dateoldest|category|sortPosts2|javascript|Artikel|Klik|untuk|col1|numberfeed|sortlabel|feed|ascending|newest|showToc|toggleDateSort|scroll|em|allPosts|com|style|strong|orderlabel|toggleTitleSort|rel|do|li|substring|ol|displayToc2|lastIndexOf|toclink|color|in|note|false|table|http|text|Kategori|tanggal|bedasarkan|Sortir|oldest|menampilkan|semua|published|Tanggal|judul|loadtoc|berdasarkan|250|sortir|Judul|alternate|enclosure|filterPosts|Farhan|Abu|numChars|MP3|SaliproPham|by|Designed|616469|Semua|artikel|dengan|kategori|dari|Total|none|decoration|descending|search|label|8px|size|font|blogspot|rgb|255|New|salipropham|term|alert|Just|wait|TOC|is|loading|hideToc|onclick|Effect|toggle|result|blind|Daftar|Isi|img|src|radiorodja|googlepages|new_1|gif|looptemp2|Post|Link|mp3'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
<script src="http://dxoan.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=900&alt=json-in-script&callback=loadtoc"></script>
Thay http://dxoan.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn
max-results=900 là số bài viết tối đa được hiển thị

Nguồn: Tạo sitemap cho Blogger theo ngày đăng và nhãn

2 nhận xét:

 1. Theo mình thì sitemap theo nhãn label thì hay hơn, hiện nay mới có một dạng mới xem tùy chọn theo label cung rất đẹp, giống như: http://www.huongdantuhoc.com/p/sitemap-tu-chon-xem-theo-nhan.html

  Bạn có thể xem hướng dẫn tại: http://www.huongdantuhoc.com/2015/04/huong-dan-tao-sitemap-xem-bai-viet-theo-nhan-blogpot.html

  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn bài viết của dxoan nhé :D

  Trả lờiXóa