Blog DX

Bài 1: HTML và cấu trúc của một tài liệu HTML

4 tháng 8, 2014
1. Giới thiệu về HTML

- HTML( Hypertext Markup Language): Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, đưa vào chuẩn web năm 1994.
- HTML là 1 ngôn ngữ đánh dấu chứ không phải 1 ngôn ngữ lập trình, nhằm tạo ra các trang web tĩnh dựa trên các thẻ đánh dấu( tags), dựa vào các thẻ đánh dấu để trình duyệt xác định cách hiển thị.

2. Cấu trúc của một tài liệu HTML

<html>
<head>
        <title>Cấu trúc của một tài liệu HTML</title>
</head>
<body>
        Nội dung hiển thị của website
</body>
</html>

+ <html></html>: Xác định 1 tài liệu HTML
+ <head></head>: Xác định phần đầu của website
+ <body></body>: Xác định phần thân website

• Elements( Phần tử):
- Là thành phần được xác định nhờ các thẻ (tag)
- Mỗi thẻ có cấu trúc <tên_thẻ>: <font>
- Thẻ gồm thẻ đóng và thẻ mở:
<tên_thẻ>: Thẻ mở
</tên_thẻ>: Thẻ đóng
- Thẻ không phân biệt hoa và thường: <b> giống <B>, tuy nhiên chúng ta nên thống nhất dùng chữ thường
- Cấu trúc 1 phần tử
<tên_thẻ thuộc_tính=“giá_trị”>Nội dung</tên_thẻ>
Ví dụ: <font color=“red”> Chữ này sẽ có màu đỏ </font>
- Thuộc tính và giá trị có thể có hoặc không: <body>Nội dung</body>
- Một số thẻ không cần thẻ đóng ( Để đúng chuẩn chúng ta thêm dấu gạch chéo vào phía sau): <br /> , <hr /> , <imrg src=“abc.jpg” />

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét