Blog DX

Bài 2: Một số thẻ cơ bản

4 tháng 8, 2014
1.Thẻ định dạng trang

Một số thuộc tính của thẻ body

Thuộc tính Ý nghĩa Ví dụ
bgcolor="color" Thiết lập màu nền cho trang web <body bgcolor="#000000">
background="url" Thiết lập ảnh nền cho trang web <body background="image.jpg">
leftmargin=" "
topmargin=" "
Thiết lập lề trái và lề trên cho trang web <body leftmargin="0" topmargin="0">
text="color" Thiết lập màu chữ của văn bản, kể cả các đề mục <body text="#000000">
alink="color"
vlink="color"
link="color"
Xác định màu sắc cho các siêu liên kết trong văn bản
( active link, visited link, link)
<body alink="#0000FF" vlink="#FF0000" link="#0000FF">

2.Thẻ định dạng văn bản

Thẻ + Thuộc tính Ý nghĩa Ví dụ
<font face="fontname" size="fontsize" color="color"> Thiết lập font chữ cho văn bản <font face="Arial" size="5" color="#000000">
<p align="center"| "justify"| "left"| "right"> Định dạng một đoạn văn bản <p align="justify">
Đoạn văn này được canh đều 2 bên trái phải
</p>
<b> Định dạng chữ in đậm <b>Đoạn văn bản in đậm</b>
<i> hay <em> Định dạng chữ in nghiêng <i>Đoạn văn bản in nghiêng</i>
<u> Định dạng chữ in gạch dưới <u>Đoạn văn bản in gạch dưới</u>
<strike> Định dạng chữ in gạch ngang chữ <strike>Đoạn văn bản bị gạch ngang chữ</stike>
<sup> Định dạng chỉ số trên ax<sup>2</sup> -> ax2
<sub> Định dạng chỉ số dưới H<sub>2</sub>O -> H2O
<h1>,...,<h6> Định dạng tiêu đề từ kích thước 1 đến 6 (tiêu đề 1 có kích thước lớn nhất) <h1>Tiêu đề 1</h1>
-> 

Tiêu đề 1

<pre> Bỏ qua định dạng của các thẻ HTML bên trong ( không bỏ qua ký tự khoảng trắng, tab và xuống dòng) <pre><b>Tôi</b> là tôi</pre>
->  <b>Tôi</b> là tôi
<br> Kết thúc dòng hiện tại và chuyển sang dòng mới <p>Dòng 1<br>Dòng 2</p>
->
Dòng 1
Dòng 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét