Blog DX

Bài 12: Height & Width

19 tháng 8, 2014
1. Thuộc tính width
- Dùng để quy định chiều rộng cho một thành phần web.
Ví dụ:
p { width:700px; }

2. Thuộc tính max-width
- Dùng để quy định chiều rộng tối đa cho một thành phần web.

3. Thuộc tính min-width
- Dùng để quy định chiều rộng tối thiểu cho một thành phần web.

4. Thuộc tính height
- Dùng để quy định chiều cao cho một thành phần web.
Ví dụ:
p { height:300px; }

5. Thuộc tính max-height
- Dùng để quy định chiều cao tối đa cho một thành phần web.

6. Thuộc tính min-height
- Dùng để quy định chiều cao tối thiểu cho một thành phần web.

Lưu ý: Thông thường chiều cao một thành phần web do văn bản trong trang web đó quyết định. Việc định chiều cao chính xác cho một thành phần sẽ tạo thanh cuộn văn bản nếu chiều cao văn bản lớn hơn chiều cao đã định.
           Các thuộc tính max/min-width/height được sử dụng trong những trường hợp bạn không chắc giá trị chính xác cho width, height của một thành phần. Ví dụ, vùng chứa bài post của một forum có bề ngang 500px, bạn có thể định max-width:500px cho phần hình ảnh trong phần đó để tránh những ảnh lớn bị lệch ra ngoài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét