Blog DX

Bài 7: HTML Scripts

27 tháng 9, 2014
Chèn một script: Cách chèn một script vào tài liệu HTML
<p id="vidu"></p>
<script>
document.getElementById("vidu").innerHTML = "Xin Chào!";
</script>

Làm việc với những trình duyệt không hỗ trợ script
<p id="vidu"></p>
<script>
document.getElementById("vidu").innerHTML = "Xin Chào!";
</script>

<noscript>Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!</noscript>

<p>Nếu trình duyệt không hỗ trợ JavaScript thì nó sẽ hiển thị các văn bản bên trong thẻ noscript.</p>

Chèn một script vào một trang HTML
Một script khi được chèn vào trang HTML được định dạng với thẻ <script>. Chú ý rằng bạn phải sử dụng thuộc tính hạng loại để cụ thể hoá ngôn ngữ script của bạn.
<html>
<head>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("Chúc bạn ngày mới tốt lành")
</script>
</body>
</html>

Làm gì để giải quyết những trình duyệt phiên bản cũ hơn
Nếu trình duyệt nào đó không thể nhận được thẻ <script> nó sẽ cho hiển thị nội dung của thẻ <script> như một dạng text trên trang. Để tránh việc này xảy ra, bạn nên ẩn script vào thẻ chú thích. Những trình duyệt cũ hơn (loại không nhận ra thẻ <script>) sẽ bỏ qua phần chú thích và sẽ không cho hiển thị nội dung của thẻ script lên trang, trong khi đó trình duyệt mới sẽ hiểu rằng script đó phải được thực thi, thậm chí nếu nó được chèn trong thẻ chú thích.

Ví dụ
JavaScript:
<script type="text/javascript">
<!--
document.write("Hello World!")
//-->
</script>

VBScript:
<script type="text/vbscript">
<!--
document.write("Hello World!")
'-->
</script>

Thẻ <noscript>
Thêm vào việc ẩn đi phần script vào trong thẻ chú thích, bạn có thể thêm thẻ <noscript>. Thẻ <noscript> được sử dụng để xác định một lựa chọn cho text khi mà script đó KHÔNG được thực thi. Thẻ này được sử dụng cho những trình duyệt nhận ra thẻ <script>, nhưng không hỗ trợ script, do vậy trình duyệt này sẽ hiển thị chữ được viết trong thẻ <noscript>.
JavaScript:
<script type="text/javascript">
<!--
document.write("Hello World!")
//-->
</script>
<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>

VBScript:
<script type="text/vbscript">
<!--
document.write("Hello World!")
'-->
</script>
<noscript>Your browser does not support VBScript!</noscript>

Thẻ Script

Thẻ Miêu tả đặc tính
<script> Xác định một script
<noscript> Xác định một đoạn chữ nếu script không được thực thi
<object> Xác định một đối tượng được nhúng vào trang
<param> Xác định run time cho một đối tượng
<applet> Không được ưa chuộng. Dùng <object> để thay thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét