Blog DX

Bài 6: HTML Url

26 tháng 9, 2014
Liên kết HTML
Một liên kết là một từ, một nhóm từ hoặc hình ảnh mà bạn có thể click vào đó để tới một trang khác. Khi di chuyển con trỏ lên trên một liên kết , mũi tên sẽ chuyển thành bàn tay.

Liên kết được xác định trong HTML bằng thẻ <a>. Thẻ <a> có thể sử dụng với hai mục đích:
  • Tạo một liên kết tới một trang khác, sử dụng thuộc tính href.
  • Tạo một liên kết tới 1 phần bên trong trang hiện tại , bằng việc sử dụng thuộc tính name
Mã HTML một liên kết đơn giản
<a href="url">Liên kết</a>

Thuộc tính href xác định điểm đến của liên kết.
<a href="/abc.html">ABC</a>
Kết quả: ABC

Uniform Resource Locator (URL)

URL được dùng để xác định địa chỉ của một tài liệu (hoặc dữ liệu khác) trên World Wide Web. Một địa chỉ đầy đủ sẽ như sau: http://dxoan.blogspot.com/2014/08/hoc-lap-trinh-web.html và tuân theo cú pháp sau

Scheme://host.domain:port/path/filename

Scheme: Là một trong các giao thức Internet, gồm http, ftp, gopher, news (USENET news), nntp (Network News Transfer Protocol), Telnet và WAIS (Wide Area Information Servers), và những giao thức khác. Ðịa chỉ dưới đây dùng giao thức http:
http://dxoan.blogspot.com/2014/08/hoc-lap-trinh-web.html

Domain: xác định tên miền của trang web trên Internet ví dụ như dxoan.blogspot.com

Host: xác định tên miền của host. Nếu được bỏ qua, thì mặc định của host cho http là www.

Port: xác định port number tại host. Số cổng thường được bỏ qua. Số cổng mặc định của http là 80.

Path: xác định đường dẫn trên server. Nếu đường dẫn được bỏ qua, thì tài liệu phải được định vị tại thư mục gốc của trang web.

Filename: xác định tên của tài liệu. Tên mặc định của một tài liệu có thể là default.asp hoặc index.html hoặc một cái gì đó phụ thuộc vào những cài đặt của server.

URL Scheme
Dưới đây là ví dụ của những lược đồ thông dụng nhất

Schemes Access
file Một tệp tin ở máy tính của bạn
ftp Một tệp tin ở FTP server
http Một tệp tin ở World Wide Web Server
gopher Một tệp tin ở Gopher server
news Usenet newsgroup
telnet Telnet connection
WAIS Một tệp tin ở WAIS server

Truy cập vào Newsgroup
Tạo ra một đường liên kết đến newsgroup
<a href="news:alt.html">HTML Newsgroup</a>
Kết quả: HTML Newsgroup

Download với FTP
Tạo ra một đường link download
<a href="ftp://www.dxoan.blogspot.com/tailieu.zip">Tải tài liệu</a>
Kết quả: Tải tài liệu
Chú ý: Liên kết trên chỉ là ví dụ thôi! cho nên nó không có giá trị.

Liên kết đến hệ thống Mail
Tạo ra một đường liên kết với hệ thống email của bạn
<a href="mailto:abcdef@gmail.com">abcdef@gmail.com</a>
Kết quả: abcdef@gmail.com

1 nhận xét: