Blog DX

Xếp hạng bài viết được bình luận nhiều (Most Commented Posts Widget) cho Blogger

31 tháng 12, 2014
Mẫu 1

Đăng nhập Blogger ~> Bố cục ~> Thêm tiện ích HTML/Javascript
Dán đoạn code này vào rồi Lưu lại
<!-- Popular posts with comment count Start -->
<script type="text/javascript">
function getYpipePP(feed) {
 document.write('<ol style="">');
 var i;
 for (i = 0; i < feed.count ; i++)
 {
var href = "'" + feed.value.items[i].link + "'";
var pTitle = feed.value.items[i].title;
var pComment = " \(" + feed.value.items[i].commentcount + "\)";
var pList = "<li>" + "<a href="+ href + '" target="_blank">' + pTitle;
 document.write(pList);
 document.write(pComment); //to remove comment count delete this line
 document.write('</a></li>');
 }
 document.write('</ol>');
 }
 </script>
 <script src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?
 YourBlogUrl=http://dxoan.blogspot.com
 &ShowHowMany=10
 &_id=390e906036f48772b2ed4b5d837af4cd
 &_callback=getYpipePP
 &_render=json" 
type="text/javascript"></script>
<!-- Popular posts with comment count End -->
Thay http://dxoan.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn
ShowHowMany=10 là số bài viết được hiển thị trên bảng xếp hạng

Mẫu 2

Bước 1: Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Tìm thẻ </Group>, thêm đoạn code ngay dưới thẻ </Group> đầu tiên tìm được (thẻ này nằm bên trong <b:skin></b:skin>)
<Group description="Most Commented" selector=".most-commented">
<Variable name="most.commented.background1" description="background color1" type="color" default="#fa4242" value="#ee377a"/>
<Variable name="most.commented.background2" description="background color2" type="color" default="#ee6107" value="#fcad37"/>
<Variable name="most.commented.background3" description="background color3" type="color" default="#f0f" value="#f8e000"/>
<Variable name="most.commented.background4" description="background color4" type="color" default="#ff0" value="#c7e93d"/>
<Variable name="most.commented.background5" description="background color5" type="color" default="#0ff" value="#5ebded"/>
</Group>

Với những template không có thẻ </Group> thì hãy thêm đoạn code trên vào bên dưới thẻ <b:skin><![CDATA[

Tiếp theo, thêm đoạn code sau vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>
.comment-count {
  padding: 3px 10px;
  background: #fff;
  color: #000;
  font-size: 10px;
  float: right;
}

.most-commented ul {
  padding: 0px !important;
  font-family: Century Gothic, sans-serif;
}

.most-commented ul li {
  list-style-type: none;
  padding: 10px;
  color: #555;
  margin-top: -10px;
}

.most-commented ul li a {
  color: #444;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  font-size: 11px;
}

.most-commented ul li img {
  float: left;
  margin: 0px 5px 0px 0px;
  width: 60px;
  height: 60px;
}

.most-commented:nth-child(3n+0) {
  background: $(most.commented.background1);
  width: 100%;
}

.most-commented:nth-child(4n+0) {
  background: $(most.commented.background2);
  width: 95%;
}

.most-commented:nth-child(5n+0) {
  background: $(most.commented.background3);
  width: 90%;
}

.most-commented:nth-child(6n+0) {
  background: $(most.commented.background4);
  width: 85%;
}

.most-commented:nth-child(7n+0) {
  background: $(most.commented.background5);
  width: 80%;
}

Lưu Mẫu lại.

Bước 2: Vào Bố cục ~> Thêm tiện ích HTML/Javascript
Dán đoạn code này vào rồi Lưu lại
<script type="text/javascript">
function stripTags(s,n) {
  return s.replace(/<.*?>/ig,"").split(/\s+/).slice(0,n-1).join(" ")
}
function mostcommented(feed) {
  var i;
  for (i = 0; i < feed.count ; i++) {
var postURL = "'" + feed.value.items[i].link + "'";
var postTitle = feed.value.items[i].title;
var postthumbnail = "<img src="+feed.value.items[i].postthumbnail+" />";
var postDescription = feed.value.items[i].postdescription;
var postComments = feed.value.items[i].commentcount;
var postList = '<div class="most-commented"><ul><li><div class="comment-count">' + postComments + "</div>" + postthumbnail + "<a href="+ postURL + '">' + postTitle + "</a>" + '<p>' +stripTags(postDescription,10)+'...</p>' + '</li></ul></div>';
 document.write(postList);
   }
 }
 </script>
<script src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?
AddUrlHere=http://dxoan.blogspot.com
&NumberofPosts=5
&_id=2cb5eb603ed55a6264ee1484e5fdd45c
&_callback=mostcommented
&_render=json"
type="text/javascript"></script>
Thay http://dxoan.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn
NumberofPosts=5 là số bài viết được hiển thị trên bảng xếp hạng (Nếu bạn muốn thay đổi số bài hiển thị thì phải sửa cả phần <Group> ở Bước 1)
(postDescription,10) là hiển thị số ký tự mô tả của bài viết (10 ký tự)

Mẫu 3

Bước 1: Làm giống Bước 1 của Mẫu 2
Bước 2: Vào Bố cục ~> Thêm tiện ích HTML/Javascript
Dán đoạn code này vào rồi Lưu lại
<script type="text/javascript">
function stripTags(s,n)
  {
  return s.replace(/<.*?>/ig,"").split(/\s+/).slice(0,n-1).join(" ")
}
function mostcommented(feed) {
 var i;
 for (i = 0; i < feed.count ; i++)
 {
var postURL = "'" + feed.value.items[i].link + "'";
var postTitle = feed.value.items[i].title;
var postComments = feed.value.items[i].commentcount;
var postList = '<div class="most-commented"><ul><li style="margin-bottom: 10px"><div class="comment-count">' + postComments + "</div>" + "<a href="+ postURL + '">' + postTitle + "</a>" + '</li></ul></div>';
 document.write(postList);
 }
 }
 </script>
<script src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?
 AddUrlHere=http://dxoan.blogspot.com
&NumberofPosts=5
&_id=2cb5eb603ed55a6264ee1484e5fdd45c
&_callback=mostcommented
&_render=json"
type="text/javascript"></script>
Thay http://dxoan.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn
NumberofPosts=5 là số bài viết được hiển thị trên bảng xếp hạng (Nếu bạn muốn thay đổi số bài hiển thị thì phải sửa cả phần <Group> ở Bước 1)

Mẫu 4

Đăng nhập Blogger ~> Bố cục ~> Thêm tiện ích HTML/Javascript
Dán đoạn code này vào rồi Lưu lại
<style>
  .commentbubble {
  background: #292D30;
  width: 49px;
  float: left;
  margin: 2px 20px 35px 0px;
  font-weight: bold;
  font-size: 1.3em;
  text-align: right;
  font-family: georgia,Helvetica;
  padding: 0px 0px 5px 0px;
  text-align: right;
  color: #FFF;
  text-shadow: 4px 1px #202022;
  position: relative;
  top: 5px;

  }
  .commentbubble:after {
  content: ' ';
  position: absolute;
  width: 0;
  height: 0;
  right: 0px;
  top: 100%;
  border-width: 5px 8px;
  border-style: solid;
  border-color: #292D30 #292D30 rgba(0, 0, 0, 0) rgba(0, 0, 0, 0);
  top: 34px;
  right: 6px;
  }
  </style>

  <script type="text/javascript">
  function getYpipePP(feed) {
  document.write('<ul style="list-style:none; ">');
  var i;
  for (i = 0; i < feed.count ; i++)
  {
  var href = "'" + feed.value.items[i].link + "'";
  var pTitle = feed.value.items[i].title;
  var pComment = + feed.value.items[i].commentcount;
  var pList = '<li style="clear:both; padding:10px 0px 30px 0px!important; border-bottom: 1px dashed #dedede; line-height:2em; "> <div class="commentbubble">' +pComment + "&#160;&#160;</div>" + "<a href="+ href + '" target="_blank">' + pTitle ;
  document.write(pList);
  //to remove comment count delete this line
  document.write('</a></li>');
  }
  document.write('</ul>');
  }
  </script>
  <script src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?
   YourBlogUrl=http://dxoan.blogspot.com
  &ShowHowMany=6
  &_id=390e906036f48772b2ed4b5d837af4cd
  &_callback=getYpipePP
  &_render=json"
  type="text/javascript"></script>
Thay http://dxoan.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn
ShowHowMany=6 là số bài viết được hiển thị trên bảng xếp hạng

Chú ý: Để chỉnh sửa màu sắc các khung bài viết của Mẫu 2 và Mẫu 3 thì các bạn làm như sau:
Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Tùy chỉnh ~> Nâng cao ~> Most Commented ~> Chỉnh sửa màu theo ý muốn rồi chọn Áp dụng cho Blog

2 nhận xét:

 1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa