Blog DX

Bài 8: Làm việc với status bar

10 tháng 1, 2015
Khi user di chuyển qua một hyperlink ta có thể hiện ra một thông báo tại thanh status bar của bowser dựa vào event handler onMouseOver và bằng cách đặt self.status là một chuỗi (hoặc window.status).
Ví dụ:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Status Example</TITLE>
<BODY>
<A HREF="plc.htm" onMouseOver="self.status='Chuyen de PLC' ;return true ; " >Lop chuyen de PLC </A>
<A HREF="tkweb.htm" onMouseOver="self.status='Thiet Ke Trang Web' ;return true ; " >Thiet Ke Web</A>
</BODY>
</HTML>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét