Blog DX

Bài 9: Mở và đóng các cửa sổ

10 tháng 1, 2015
Sử dụng phương pháp open() và close() ta có thể điều khiển việc mở và đóng cửa sổ chứa tài liệu.
open ("URL" , "WindowName" , "featureList") ;
Các đặc điểm trong phương pháp open() gồm có:
• toolbar : tạo một toolbar chuẩn
• location : tạo một vùng location
• directories : tạo các button thư mục chuẩn
• status : tạo thanh trạng thái.
• menubar : tạo thanh menu tại đỉnh của cửa sổ
• scrollbars : tạo thanh scroll bar
• resizable : cho phép user thay đổi kích thước cửa sổ
• width : chỉ định chiều rộng cửa sổ theo đơn vị pixel
• height : chỉ định chiều cao cửa sổ theo đơn vị pixel
Ví dụ:
window.open("plc.htm","newWindow","toolbar=yes,location=1,directories=yes,status=yes,menubar=1,scroolbar=yes,resizable=0,copyhistory=1,width=200,height=200");

Ví dụ:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>WINDOWS</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function openWindow(url,name) {
popupWin = window.open(url, name, "scrollbars=yes,width=800, heigth=200 ");
}
-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<a href="javascript:openWindow('../chuyende/plc.htm','Win')">PLC</a>,
<a href="javascript:openWindow('../chuyende/suachuaw.htm','stoogeWin')">Sua chua</a>,
<a href="javascript:openWindow('../chuyende/tkweb.htm','stoogeWin')">Thiet ke web</a>
</BODY>
</HTML>

Để đóng cửa sổ ta có thể dùng phương pháp close()
Ví dụ:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Close Example</TITLE>
</HEAD>
<BODY >
<A HREF="#" ONCLICK="self.close();return false"><IMG ALIGN="middle" SRC="../demo.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0"></A>
<A HREF="#" ONCLICK="self.close();return false">Close This Sample</A>
</BODY >
</HTML>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét