Blog DX

Bài 10: Sử dụng đối tượng string

10 tháng 1, 2015
String là một đối tượng của JavaScript, khi dùng đối tượng string chúng ta không cần các phát biểu để tạo một instance (thể nghiệm) của đối tượng ,bất kỳ lúc nào ta đặt text giữa hai dấu ngoặc kép và gán nó đến một biến hoặc một thuộc tính thì ta đã tạo một đối tượng string.

1. Các thuộc tính của đối tượng string
Thuộc tính length giữ số kí tự của string.

2. Các hành vi (Methods) của đối tượng string
a. Anchor (nameAttribute)
b. big()
c. blink()
d. bold()
e. charAt(index)
f. fixed()
g. fontcolor(color)
h. fontsize(size)
i. indexOf(character,[fromIndex])
j. italics()
k. lastIndexOf(character,[fromIndex])
l. link(URL)
m. small()
n. strike()
o. sub()
p. substring(startIndex,endIndex)
q. sup()
r. toLowerCase()
s. toUpperCase()

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét