Blog DX

Javascript Code Encrypter And Obfuscator

31 tháng 1, 2015
   Đây là một công cụ mã hóa và bảo mật code javascript. Nó sử dụng một thuật toán đặc biệt để mã hóa code javascript mà không làm ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của code.

Tại sao phải mã hóa code Javascript?
   Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản Client-Side (Client-Side Script Language) và nó không được bảo vệ. Nhưng bạn có thể mã hóa và bảo vệ code của bạn để không cho người khác đọc và hiểu cách hoạt động của code...
   Xin chú ý rằng không có phương pháp mã hóa tuyệt đối. Chúng tôi chỉ có thể làm cho việc giải mã khó khăn hơn...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét