Blog DX

Add Download and Demo Button in Blogger (Blogspot)

19 tháng 7, 2015
Đầu tiên, Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Chèn file css Font Awesome này vào trước thẻ </head>
<link href='//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>

Sau đó, chọn 1 trong các Style bên dưới để làm tiếp. (Lưu ý: Style 5 không cần Font Awesome)

Style 1

See the Pen xGJapa by Nguyen Duc (@ducxoan94) on CodePen.

Thêm đoạn css này vào trước thẻ ]]></b:skin> rồi Lưu mẫu lại
#wrap {
  margin: 20px auto;
  text-align: center;
}

#wrap br {
  display: none;
}

.btn-slide, .btn-slide2 {
  position: relative;
  display: inline-block;
  height: 50px;
  width: 200px;
  line-height: 50px;
  padding: 0;
  border-radius: 50px;
  background: #fdfdfd;
  border: 2px solid #0099cc;
  margin: 10px;
  transition: .5s;
}

.btn-slide2 {
  border: 2px solid #efa666;
}

.btn-slide:hover {
  background-color: #0099cc;
}

.btn-slide2:hover {
  background-color: #efa666;
}

.btn-slide:hover span.circle, .btn-slide2:hover span.circle2 {
  left: 100%;
  margin-left: -45px;
  background-color: #fdfdfd;
  color: #0099cc;
}

.btn-slide2:hover span.circle2 {
  color: #efa666;
}

.btn-slide:hover span.title, .btn-slide2:hover span.title2 {
  left: 40px;
  opacity: 0;
}

.btn-slide:hover span.title-hover, .btn-slide2:hover span.title-hover2 {
  opacity: 1;
  left: 40px;
}

.btn-slide span.circle, .btn-slide2 span.circle2 {
  display: block;
  background-color: #0099cc;
  color: #fff;
  position: absolute;
  float: left;
  margin: 5px;
  line-height: 42px;
  height: 40px;
  width: 40px;
  top: 0;
  left: 0;
  transition: .5s;
  border-radius: 50%;
}

.btn-slide2 span.circle2 {
  background-color: #efa666;
}

.btn-slide span.title,
 .btn-slide span.title-hover, .btn-slide2 span.title2,
 .btn-slide2 span.title-hover2 {
  position: absolute;
  left: 90px;
  text-align: center;
  margin: 0 auto;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  color: #30abd5;
  transition: .5s;
}

.btn-slide2 span.title2,
 .btn-slide2 span.title-hover2 {
  color: #efa666;
  left: 80px;
}

.btn-slide span.title-hover, .btn-slide2 span.title-hover2 {
  left: 80px;
  opacity: 0;
}

.btn-slide span.title-hover, .btn-slide2 span.title-hover2 {
  color: #fff;
}

Bây giờ khi viết bài, bạn muốn chèn nút Download và Demo thì chỉ việc chuyển qua chế độ HTML rồi thêm đoạn code sau
<div id="wrap">
<a href="www.dxoan.com" class="btn-slide" target="_blank">
 <span class="circle"><i class="fa fa-rocket"></i></span>
 <span class="title">Demo</span>
 <span class="title-hover">Click here</span>
</a>
<a href="www.dxoan.com" class="btn-slide2" target="_blank">
 <span class="circle2"><i class="fa fa-download"></i></span>
 <span class="title2">Download</span>
 <span class="title-hover2">Click here</span>
</a>
</div>

Style 2

See the Pen eNjLVy by Nguyen Duc (@ducxoan94) on CodePen.

Thêm đoạn css này vào trước thẻ ]]></b:skin> rồi Lưu mẫu lại
.btn{list-style:none;text-align:center;margin:10px!important;padding:10px!important;font-size:14px;clear:both;display:inline-block}
.btn ul {margin:0;padding:0}
.btn li{display:inline;margin:5px;padding:0;list-style:none;}
.demo,.download{padding:12px 15px!important;color:#fff!important;font-weight:700;font-size:14px;font-family:Open Sans,sans-serif;text-align:center;text-transform:uppercase;border-radius:3px;opacity:.95;border:0;letter-spacing:2px;transition:all .2s ease-out;text-decoration:none!important}
.demo {background-color:#3498DB;}
.download {background-color:#1ABC84;}
.demo:hover {background-color:#60B8F4;color:#fff;border-bottom:2px solid #3498DB; opacity:1;}
.download:hover {background-color:#49DDAA;color:#fff;border-bottom:2px solid #1ABC84;opacity:1;}
.demo:before {content:'\f135';display:inline-block;font-weight:normal;vertical-align:top;margin-right:10px;width:16px;height:16px;line-height:24px;font-family:fontawesome;transition:all 0.5s ease-out;}
.download:before {content:'\f019';display:inline-block;font-weight:normal;vertical-align:top;margin-right:10px;width:16px;height:16px;line-height:24px;font-family:fontawesome;transition:all 0.5s ease-out;} 

Bây giờ khi viết bài, bạn muốn chèn nút Download và Demo thì chỉ việc chuyển qua chế độ HTML rồi thêm đoạn code sau
<div style="text-align: center;">
<ul class="btn">
<li><a class="demo" href="YOUR-LINK-HERE" target="_blank">DEMO</a></li>
<li><a class="download" href="YOUR-LINK-HERE" target="_blank">DOWNLOAD</a></li>
</ul>
</div>

Style 3

See the Pen QbBVVp by Nguyen Duc (@ducxoan94) on CodePen.

Thêm đoạn css này vào trước thẻ ]]></b:skin> rồi Lưu mẫu lại
.whitebutton {
  margin: 20px auto;
  padding: 20px 0;
  width: 200px;
}

.whitebutton a {
  background: #fff;
  color: #666;
  display: block;
  font-size: 17px;
  font-weight: 700;
  font-family: 'Arial',Verdana,sans-serif;
  height: 50px;
  line-height: 50px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
  width: 200px;
  position: relative;
  z-index: 2;
}

.whitebutton a:before {
  content: '\f019';
  font-family: FontAwesome;
  font-weight: normal;
  padding: 8px;
  margin-left: -12px;
  margin-right: 6px;
}

.whitebutton span {
  background: #444;
  color: #fff;
  display: block;
  font-size: 12px;
  font-family: 'Arial', Verdana,sans-serif;
  height: 40px;
  line-height: 40px;
  text-align: center;
  width: 200px;
  z-index: 1;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
}

.whitebutton .up {
  background: #e25734;
  margin: -25px auto;
  opacity: 0;
  border-radius: 0 0 5px 5px;
  transform: translate(0,-50px);
  transition: 350ms;
}

.whitebutton .down {
  margin: -30px auto;
  opacity: 0;
  border-radius: 5px 5px 0 0;
  transform: translate(0,-50px);
  transition: 350ms;
}

.whitebutton .down:before {
  content:'\f14a';
  font-family: FontAwesome;
  font-weight: normal;
  margin-right: 6px;
  color: #aaa;
}

.whitebutton:hover .up {
  opacity: 1;
  transform: translate(0,0);
}

.whitebutton:hover .down {
  opacity: 1;
  transform: translate(0,-90px);
}

.whitebuttondemo {
  margin: 20px auto;
  padding: 20px 0;
  width: 200px;
}

.whitebuttondemo a {
  background: #e25734;
  color: #fff;
  display: block;
  font-size: 17px;
  font-weight: 700;
  font-family:'Arial',Verdana,sans-serif;
  height: 50px;
  line-height: 50px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
  width: 200px;
  position: relative;
  z-index: 2;
  transition: 350ms;
}

.whitebuttondemo a:before {
  content:'\f002';
  font-family: FontAwesome;
  font-weight: normal;
  padding: 8px;
  margin-left: -12px;
  margin-right: 6px;
}

.whitebuttondemo a:hover {
  color: #fff;
}

.whitebuttondemo span {
  background: #444;
  color: #fff;
  display: block;
  font-size: 12px;
  font-family: 'Arial', Verdana,sans-serif;
  height: 40px;
  line-height: 40px;
  text-align: center;
  width: 200px;
  z-index: 1;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
}

.whitebuttondemo .up {
  background: #444;
  margin: -25px auto;
  opacity: 0;
  border-radius: 0 0 5px 5px;
  transform: translate(0,-50px);
  transition: 350ms;
}

.whitebuttondemo:hover .up {
  opacity: 1;
  transform: translate(0,0);
}

Bây giờ khi viết bài, bạn muốn chèn nút Download và Demo thì chỉ việc chuyển qua chế độ HTML rồi thêm đoạn code sau
<div class="whitebuttondemo">
<a href="www.dxoan.com" target="_blank">Demo</a><br>
<span class="up">click to view</span></div>
<br>
<div class="whitebutton">
<a href="www.dxoan.com" target="_blank">Download</a><br>
<span class="up">click to begin</span><br>
<span class="down">1.6MB .rar</span></div>

Style 4

See the Pen VLBGEJ by Nguyen Duc (@ducxoan94) on CodePen.

Thêm đoạn css này vào trước thẻ ]]></b:skin> rồi Lưu mẫu lại
.button{text-align:center;width:100%;margin:10px 0;padding:10;margin-left:0!important}.button li{display:inline-block;margin:10px 0;padding:0}.demo{border-radius:3px;padding:10px;background:#e74c3c;color:#fff!important;text-shadow:0 0 1px #222;transition:background-color 1s 0s ease-out;text-decoration:none}.demo:before{content:"\f002";font-family:FontAwesome;padding:10px;background:rgba(0,0,0,0.2);margin-left:-10px;margin-right:6px;border-radius:3px 0 0 3px}.download{border-radius:3px;padding:10px;background:#3498db;color:#fff!important;text-shadow:0 0 1px #222;transition:background-color 1s 0s ease-out;text-decoration:none}.download:before{content:"\f019";font-family:FontAwesome;padding:10px;background:rgba(0,0,0,0.2);margin-left:-10px;margin-right:6px;border-radius:3px 0 0 3px}.demo:hover,.download:hover{background:rgba(0,0,0,0.6);text-shadow:0 0 1px #222;color:#fff}

Bây giờ khi viết bài, bạn muốn chèn nút Download và Demo thì chỉ việc chuyển qua chế độ HTML rồi thêm đoạn code sau
<ul class="button">
<li><a class="demo" href="www.dxoan.com" target="_blank">Demo</a></li>
<li><a class="download" href="www.dxoan.com" target="_blank">Download</a></li>
</ul>

Style 5

See the Pen mJjGoJ by Nguyen Duc (@ducxoan94) on CodePen.

Thêm đoạn css này vào trước thẻ ]]></b:skin> rồi Lưu mẫu lại
.button {
-moz-border-radius:5px 5px 5px 5px;
-webkit-border-radius:5px 5px 5px 5px;
border-radius:5px 5px 5px 5px;
-moz-box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25);
-webkit-box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25);
box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25);
background:url("http://www.zurb.com/images/overlay-button.png") repeat-x scroll 0 0 #222222;
border-bottom:1px solid rgba(0, 0, 0, 0.25);
color:#FFFFFF !important;
cursor:pointer;
font-weight:bold;
line-height:1;
overflow:visible;
font-size:17px;
padding:8px 19px 9px;
position:relative;
text-decoration:none;
text-shadow:0 -1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.25);
width:auto;
}
.demobutton {
background-color:#999999;
text-align:center;
width:150px;
}
.demobutton:hover {
background-color:#00A0EE;
}
.downloadbutton {
background-color:#91BD09;
text-align:center;
width:150px;
}
.downloadbutton:hover {
background-color:#00AC00;
}
.button:hover {
-moz-box-shadow:0 1px 11px rgba(0, 0, 0, 0.45);
-webkit-box-shadow:0 1px 11px rgba(0, 0, 0, 0.45);
box-shadow:0 1px 11px rgba(0, 0, 0, 0.45);
}

Bây giờ khi viết bài, bạn muốn chèn nút Download và Demo thì chỉ việc chuyển qua chế độ HTML rồi thêm đoạn code sau
<a class="demobutton button" href="YOUR DEMO LINK HERE" rel="nofollow" style="float: left;" target="_blank"><span style="display: inline-block;">Live Demo</span></a><br /><br />
<a class="button downloadbutton" href="YOUR DOWNLOAD LINK HERE" rel="nofollow" style="float: left;" target="_blank"><span style="display: inline-block;">Download</span></a>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét