Blog DX

Học lập trình WEB

15 tháng 8, 2014
Bài viết được tham khảo qua nhiều nguồn tài liệu được chia sẻ trên internet
PHẦN I: HTML

1. HTML cơ bản

Bài 1: HTML và cấu trúc của một tài liệu HTML

Bài 2: Một số thẻ cơ bản

Bài 3: Hình ảnh và liên kết

Bài 4: Tạo bảng trong HTML

Bài 5: Danh sách (list)

Bài 6: Biểu mẫu (form)

Bài 7: Frame

Bài 8: Các thẻ đặc biệt

Bảng ký tự đặc biệt trong HTML

*Nguồn: VIETSOURCE.NET & CLB TIN HỌC- ICTU của Vũ Công Tịnh (- Tải về -)

2. HTML nâng cao

Bài 1: HTML Layout

Bài 2: HTML Fonts

Bài 3: HTML Style

Bài 4: HTML Head

Bài 5: HTML Meta

Bài 6: HTML Url

Bài 7: HTML Scripts

*Nguồn: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.bantayden.com (- Liên kết -)

PHẦN II: CSS

1. CSS cơ bản

Bài 1: Giới thiệu

Bài 2: Một số quy ước về cách viết CSS

Bài 3: Background

Bài 4: Font chữ

Bài 5: Text

Bài 6: Pseudo-classes For Links

Bài 7: Class & ID

Bài 8: Span & Div

Bài 9: Box Model

Bài 10: Margin & Padding

Bài 11: Border

Bài 12: Height & Width

Bài 13: Float & Clear

Bài 14: Position

Bài 15: Layers

Bài 16: Web Standards

Phụ Lục: Bảng Thuộc Tính & Giá Trị Thuộc Tính

*Nguồn: Simple CSS Standard Edition của WallPearl (- Tải về -)

PHẦN III: JAVASCRIPT

Bài 1: Tổng quan về JavaScript

Bài 2: Sử dụng JavaScript

Bài 3: Hàm và đối tượng

Bài 4: Tạo đối tượng trong JavaScript

Bài 5: Sự kiện trong JavaScript

Bài 6: Sử dụng vòng lặp trong JavaScript

Bài 7: Sử dụng đối tượng Windows

Bài 8: Làm việc với status bar

Bài 9: Mở và đóng các cửa sổ

Bài 10: Sử dụng đối tượng string

*Nguồn: MEDIASPACE CLUB (HTD) (- Tải về -)