Blog DX

Bài 4: HTML Head

23 tháng 9, 2014
Ví dụ:
- Tiêu đề của tài liệu: Thông tin tiêu đề ở trong phần head thì không được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt.
<html>
<head>
<title>Tiêu đề</title>
</head>
<body>
<p>Nội dung trong thẻ body có thể hiển thị ở cửa sổ trình duyệt.</p>
<p>Nội dung trong thẻ title được hiển thị ở tiêu đề của trình duyệt.</p>
</body>
</html>
- Một đích đến cho tất cả các đường liên kết: Cách sử dụng thẻ <base> để làm cho tất cả các đường link trên một trang mở ở một cửa sổ mới.
<html>
<head>
<base href="http://img2.blogblog.com/img/" target="_blank">
</head>
<body>
<img src="icon18_edit_allbkg.gif"> - Từ khi xác định một đường dẫn chính trong phần head, trình duyệt sẽ tìm kiếm các hình ảnh ở "http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif"
<br><br>
<a href="http://www.dxoan.blogspot.com">Blog DX</a> -  Liên kết sẽ mở trong một cửa sổ mới, ngay cả khi nó không có thuộc tính target = "_blank". Điều này là do các thuộc tính target ở base được thiết lập để "_blank".
</body>
</html>

1. Thành phần của head

Thành phần của head bao gồm những thông tin chung, hay còn được gọi là meta-information về tài liệu. Meta có nghĩa là "thông tin về". Bạn có thể nói rằng meta-data có nghĩa rằng thông tin về data, hoặc meta-infomation có nghĩa rằng thông thin về thông tin.

Thông tin trong thành phần head.
Theo như tiêu chuẩn của HTML, chỉ một vài thẻ được chính thức đặt trong phần head đó là: base>, <link>, <meta>, <title>, <style> và <script>.

Đây là một ví dụ hợp quy định
<head>
  <p>Đây là một đoạn text</p>
</head>

Trong trường hợp này trình duyệt có hai lựa chọn:
  • Hiển thị chữ bởi vì nó nằm trong thành phần đoạn văn là <p> và </p>
  • Ẩn chữ bởi vì nó nằm trong thành phần Head.
Nếu bạn muốn thêm một thành phần HTML là <h1> hoặc <p> vào phần head như trên, hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị chúng thậm chí như thế là không hợp lệ.

Trình duyệt có nên bỏ qua những lỗi như thế không? chúng tôi không nghĩ thế! nhưng người ta lại cho thế là đúng!

2. Thẻ Head

Thẻ Miêu tả đặc tính
<head> Xác định thông tin về tài liệu
<title> Xác định tiêu đề của tài liệu
<base> Xác định địa chỉ URL cơ bản cho tất cả các đường liên kết trên trang
<link> Xác định tài nguyên để liên kết đến
<meta> Xác định meta-information
<!DOCTYPE> Xác định loại tài liệu. Thẻ này đi trước thẻ <html>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét