Blog DX

Nhận xét mới cho Blogger

12 tháng 11, 2014
recent commentsĐây là tiện ích Recent Comments theo phong cách WordPress. Và nó có liên quan đến dự định phát triển nâng cấp sau này cho nên trong bản miễn phí này lần đầu tiên mình chia sẻ dưới dạng đóng. Mặc dù là bản miễn phí nhưng nó có những chức năng mạnh mẽ tương tự như bên WordPress là hiển thị tên người nhận xét và tên bài viết người đó nhận xét. Tự động ngắt ký tự nếu tên người nhận xét hoặc tên bài viết quá dài. Tự động dò tìm đúng permalink của người nhận xét trong bài viết kể cả bài viết có trên 200 nhận xét. Nhược điểm là gây lỗi với blog mở nhận xét trong trang tĩnh (static_page),
quá trình chuyển đổi khi bài viết có trên 200 nhận xét ban đầu có thể chưa chính xác do hệ thống thống kê nhận xét ở feed không đếm nhận xét bị xóa nội dung. Nhận xét bị xóa nội dung đã được lưu trong feed, giờ đây permalink trở nên luôn chính xác.


Thêm 1 widget HTML/Javascript tại nơi muốn hiển thị Recent Comments. Hiệu chỉnh Tiêu đề và dán đoạn mã dưới đây vào phần Nội dung rồi chọn LƯU.
<div id='rc'>
<script type='text/javascript'>
/* Recent Comments free version 1.2 by http://duypham.info */
var nc=5;lengthname=30;on="on";
var dp=["\x31\x46\x28\x31\x74\x28\x70\x2C\x61\x2C\x63\x2C\x6B\x2C\x65\x2C\x72\x29\x7B\x65\x3D\x31\x74\x28\x63\x29\x7B\x31\x75\x28\x63\x3C\x61\x3F\x27\x27\x3A\x65\x28\x31\x79\x28\x63\x2F\x61\x29\x29\x29\x2B\x28\x28\x63\x3D\x63\x25\x61\x29\x3E\x31\x45\x3F\x31\x78\x2E\x31\x47\x28\x63\x2B\x32\x39\x29\x3A\x63\x2E\x31\x48\x28\x31\x44\x29\x29\x7D\x3B\x31\x77\x28\x21\x27\x27\x2E\x31\x76\x28\x2F\x5E\x2F\x2C\x31\x78\x29\x29\x7B\x31\x7A\x28\x63\x2D\x2D\x29\x72\x5B\x65\x28\x63\x29\x5D\x3D\x6B\x5B\x63\x5D\x7C\x7C\x65\x28\x63\x29\x3B\x6B\x3D\x5B\x31\x74\x28\x65\x29\x7B\x31\x75\x20\x72\x5B\x65\x5D\x7D\x5D\x3B\x65\x3D\x31\x74\x28\x29\x7B\x31\x75\x27\x5C\x5C\x77\x2B\x27\x7D\x3B\x63\x3D\x31\x7D\x3B\x31\x7A\x28\x63\x2D\x2D\x29\x31\x77\x28\x6B\x5B\x63\x5D\x29\x70\x3D\x70\x2E\x31\x76\x28\x31\x42\x20\x31\x43\x28\x27\x5C\x5C\x62\x27\x2B\x65\x28\x63\x29\x2B\x27\x5C\x5C\x62\x27\x2C\x27\x67\x27\x29\x2C\x6B\x5B\x63\x5D\x29\x3B\x31\x75\x20\x70\x7D\x28\x27\x75\x3D\x30\x3B\x36\x3D\x5B\x5D\x3B\x64\x3D\x5B\x5D\x3B\x70\x3D\x5B\x5D\x3B\x66\x3D\x5B\x5D\x3B\x7A\x3D\x5B\x5D\x3B\x74\x3D\x5B\x5D\x3B\x61\x3D\x5B\x5D\x3B\x77\x3D\x5B\x5D\x3B\x6E\x3D\x5B\x5D\x3B\x45\x3D\x31\x71\x2E\x62\x3B\x79\x3D\x45\x2E\x31\x70\x28\x5C\x27\x3F\x6D\x3D\x30\x5C\x27\x29\x3B\x73\x20\x31\x37\x28\x6A\x29\x7B\x33\x20\x6F\x3D\x6A\x2E\x39\x2E\x48\x2E\x24\x74\x3B\x74\x5B\x75\x5D\x3D\x6F\x3B\x4F\x3D\x6A\x2E\x39\x2E\x31\x6F\x24\x31\x6E\x2E\x24\x74\x3B\x69\x3D\x31\x6C\x28\x28\x4F\x2D\x31\x29\x2F\x31\x6B\x29\x2B\x31\x3B\x66\x5B\x75\x5D\x3D\x69\x3B\x75\x2B\x2B\x7D\x3B\x73\x20\x42\x28\x71\x29\x7B\x7A\x3D\x71\x2E\x39\x2E\x48\x2E\x24\x74\x3B\x44\x28\x33\x20\x67\x3D\x30\x3B\x67\x3C\x72\x3B\x67\x2B\x2B\x29\x7B\x63\x3D\x71\x2E\x39\x2E\x47\x5B\x67\x5D\x3B\x37\x28\x67\x3D\x3D\x71\x2E\x39\x2E\x47\x2E\x49\x29\x7B\x31\x6A\x7D\x3B\x36\x3D\x63\x2E\x31\x39\x5B\x30\x5D\x2E\x62\x3B\x36\x3D\x36\x2E\x31\x68\x28\x22\x2F\x22\x29\x3B\x4D\x3D\x36\x5B\x35\x5D\x3B\x43\x3D\x36\x5B\x38\x5D\x3B\x33\x20\x51\x3D\x63\x5B\x22\x31\x67\x24\x6C\x2D\x31\x66\x2D\x31\x65\x22\x5D\x2E\x62\x3B\x64\x5B\x67\x5D\x3D\x51\x3B\x37\x28\x79\x21\x3D\x2D\x31\x29\x7B\x64\x5B\x67\x5D\x3D\x64\x5B\x67\x5D\x2B\x5C\x27\x3F\x6D\x3D\x30\x5C\x27\x7D\x70\x5B\x67\x5D\x3D\x43\x3B\x32\x3D\x63\x2E\x78\x5B\x30\x5D\x2E\x31\x64\x2E\x24\x74\x3B\x32\x3D\x32\x2E\x57\x28\x2F\x3C\x5B\x5E\x3E\x5D\x2A\x3E\x2F\x67\x2C\x22\x22\x29\x3B\x37\x28\x32\x2E\x49\x3C\x58\x29\x7B\x61\x5B\x67\x5D\x3D\x32\x7D\x6B\x7B\x32\x3D\x32\x2E\x5A\x28\x30\x2C\x58\x29\x3B\x33\x20\x68\x3D\x32\x2E\x31\x63\x28\x22\x22\x29\x3B\x32\x3D\x32\x2E\x5A\x28\x30\x2C\x68\x29\x3B\x61\x5B\x67\x5D\x3D\x32\x2B\x5C\x27\x26\x23\x31\x62\x3B\x5C\x27\x7D\x37\x28\x22\x31\x32\x22\x6C\x20\x63\x2E\x78\x5B\x30\x5D\x29\x7B\x77\x5B\x67\x5D\x3D\x63\x2E\x78\x5B\x30\x5D\x2E\x31\x32\x2E\x24\x74\x3B\x6E\x5B\x67\x5D\x3D\x5C\x27\x3C\x61\x20\x62\x3D\x22\x5C\x27\x2B\x77\x5B\x67\x5D\x2B\x5C\x27\x22\x20\x31\x33\x3D\x22\x31\x34\x22\x20\x31\x69\x3D\x22\x31\x61\x22\x3E\x5C\x27\x2B\x61\x5B\x67\x5D\x2B\x5C\x27\x3C\x2F\x61\x3E\x5C\x27\x7D\x6B\x7B\x6E\x5B\x67\x5D\x3D\x61\x5B\x67\x5D\x7D\x3B\x41\x2E\x31\x38\x28\x5C\x27\x3C\x34\x20\x31\x35\x3D\x5C\x5C\x22\x31\x31\x2F\x31\x30\x5C\x5C\x22\x20\x56\x3D\x5C\x5C\x22\x2F\x54\x2F\x5C\x27\x2B\x4D\x2B\x5C\x27\x2F\x53\x2F\x52\x3F\x50\x3D\x6A\x2D\x6C\x2D\x34\x26\x4E\x2D\x4C\x3D\x30\x26\x4B\x3D\x31\x37\x5C\x5C\x22\x3E\x3C\x5C\x5C\x2F\x34\x3E\x5C\x27\x29\x7D\x7D\x3B\x41\x2E\x31\x38\x28\x5C\x27\x3C\x34\x20\x31\x35\x3D\x5C\x5C\x22\x31\x31\x2F\x31\x30\x5C\x5C\x22\x20\x56\x3D\x5C\x5C\x22\x2F\x54\x2F\x53\x2F\x52\x3F\x50\x3D\x6A\x2D\x6C\x2D\x34\x26\x4E\x2D\x4C\x3D\x5C\x27\x2B\x72\x2B\x5C\x27\x26\x4B\x3D\x42\x5C\x5C\x22\x3E\x3C\x5C\x5C\x2F\x34\x3E\x5C\x27\x29\x3B\x73\x20\x4A\x28\x29\x7B\x33\x20\x65\x3D\x5C\x27\x5C\x27\x3B\x65\x2B\x3D\x5C\x27\x3C\x59\x3E\x5C\x27\x3B\x44\x28\x33\x20\x67\x3D\x30\x3B\x67\x3C\x72\x3B\x67\x2B\x2B\x29\x7B\x74\x5B\x67\x5D\x3D\x74\x5B\x67\x5D\x2E\x57\x28\x22\x31\x6D\x20\x55\x20\x22\x2B\x7A\x2B\x22\x3A\x20\x22\x2C\x22\x22\x29\x3B\x33\x20\x76\x3D\x22\x22\x3B\x37\x28\x66\x5B\x67\x5D\x3D\x3D\x31\x29\x7B\x76\x3D\x22\x23\x63\x22\x7D\x6B\x7B\x37\x28\x79\x21\x3D\x2D\x31\x29\x7B\x76\x3D\x22\x26\x46\x3D\x22\x2B\x66\x5B\x67\x5D\x2B\x22\x23\x63\x22\x7D\x6B\x7B\x76\x3D\x22\x3F\x46\x3D\x22\x2B\x66\x5B\x67\x5D\x2B\x22\x23\x63\x22\x7D\x7D\x3B\x65\x2B\x3D\x5C\x27\x3C\x31\x36\x3E\x5C\x27\x2B\x6E\x5B\x67\x5D\x2B\x5C\x27\x20\x5C\x27\x2B\x55\x2B\x5C\x27\x20\x3C\x61\x20\x62\x3D\x22\x5C\x27\x2B\x64\x5B\x67\x5D\x2B\x76\x2B\x70\x5B\x67\x5D\x2B\x5C\x27\x22\x20\x31\x33\x3D\x22\x31\x34\x22\x3E\x5C\x27\x2B\x74\x5B\x67\x5D\x2B\x5C\x27\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x2F\x31\x36\x3E\x5C\x27\x7D\x3B\x65\x2B\x3D\x5C\x27\x3C\x2F\x59\x3E\x5C\x27\x3B\x41\x2E\x31\x72\x28\x5C\x27\x4A\x5C\x27\x29\x2E\x31\x73\x3D\x65\x7D\x3B\x27\x2C\x31\x49\x2C\x31\x4A\x2C\x27\x7C\x7C\x31\x4B\x7C\x31\x4C\x7C\x31\x4D\x7C\x7C\x31\x4E\x7C\x31\x77\x7C\x7C\x31\x4F\x7C\x7C\x31\x50\x7C\x7C\x7C\x31\x51\x7C\x31\x52\x7C\x7C\x7C\x7C\x31\x53\x7C\x31\x54\x7C\x31\x55\x7C\x7C\x31\x56\x7C\x7C\x7C\x7C\x31\x57\x7C\x31\x74\x7C\x7C\x7C\x7C\x31\x58\x7C\x31\x59\x7C\x7C\x31\x5A\x7C\x32\x30\x7C\x32\x31\x7C\x32\x32\x7C\x32\x33\x7C\x32\x34\x7C\x32\x35\x7C\x32\x36\x7C\x32\x37\x7C\x32\x38\x7C\x32\x61\x7C\x32\x62\x7C\x32\x63\x7C\x32\x64\x7C\x32\x65\x7C\x32\x66\x7C\x32\x67\x7C\x32\x68\x7C\x32\x69\x7C\x32\x6A\x7C\x32\x6B\x7C\x32\x6C\x7C\x32\x6D\x7C\x31\x76\x7C\x32\x6E\x7C\x32\x6F\x7C\x32\x70\x7C\x32\x71\x7C\x32\x72\x7C\x32\x73\x7C\x32\x74\x7C\x32\x75\x7C\x32\x76\x7C\x32\x77\x7C\x32\x78\x7C\x32\x79\x7C\x32\x7A\x7C\x32\x41\x7C\x32\x42\x7C\x32\x43\x7C\x32\x44\x7C\x32\x45\x7C\x32\x46\x7C\x32\x47\x7C\x31\x41\x7C\x32\x48\x7C\x32\x49\x7C\x32\x4A\x7C\x31\x79\x7C\x32\x4B\x7C\x32\x4C\x7C\x32\x4D\x7C\x32\x4E\x7C\x32\x4F\x7C\x32\x50\x7C\x32\x51\x27\x2E\x31\x41\x28\x27\x7C\x27\x29\x2C\x30\x2C\x7B\x7D\x29\x29","\x7C","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x66\x75\x6E\x63\x74\x69\x6F\x6E\x7C\x72\x65\x74\x75\x72\x6E\x7C\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65\x7C\x69\x66\x7C\x53\x74\x72\x69\x6E\x67\x7C\x70\x61\x72\x73\x65\x49\x6E\x74\x7C\x77\x68\x69\x6C\x65\x7C\x73\x70\x6C\x69\x74\x7C\x6E\x65\x77\x7C\x52\x65\x67\x45\x78\x70\x7C\x33\x36\x7C\x33\x35\x7C\x65\x76\x61\x6C\x7C\x66\x72\x6F\x6D\x43\x68\x61\x72\x43\x6F\x64\x65\x7C\x74\x6F\x53\x74\x72\x69\x6E\x67\x7C\x36\x32\x7C\x39\x31\x7C\x61\x32\x7C\x76\x61\x72\x7C\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x7C\x6C\x6B\x7C\x66\x65\x65\x64\x7C\x68\x72\x65\x66\x7C\x64\x77\x7C\x70\x6E\x7C\x6A\x73\x6F\x6E\x7C\x65\x6C\x73\x65\x7C\x69\x6E\x7C\x70\x72\x7C\x6E\x63\x7C\x75\x72\x7C\x61\x75\x74\x68\x6F\x72\x7C\x74\x62\x7C\x64\x6F\x63\x75\x6D\x65\x6E\x74\x7C\x72\x63\x31\x7C\x63\x69\x64\x7C\x66\x6F\x72\x7C\x61\x33\x7C\x63\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x50\x61\x67\x65\x7C\x65\x6E\x74\x72\x79\x7C\x74\x69\x74\x6C\x65\x7C\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68\x7C\x7C\x72\x63\x7C\x63\x61\x6C\x6C\x62\x61\x63\x6B\x7C\x72\x65\x73\x75\x6C\x74\x73\x7C\x70\x69\x64\x7C\x6D\x61\x78\x7C\x6E\x75\x6D\x7C\x61\x6C\x74\x7C\x64\x32\x7C\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x7C\x63\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x73\x7C\x66\x65\x65\x64\x73\x7C\x6F\x6E\x7C\x73\x72\x63\x7C\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68\x6E\x61\x6D\x65\x7C\x75\x6C\x7C\x73\x75\x62\x73\x74\x72\x69\x6E\x67\x7C\x6A\x61\x76\x61\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x7C\x74\x65\x78\x74\x7C\x75\x72\x69\x7C\x72\x65\x6C\x7C\x6E\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x7C\x74\x79\x70\x65\x7C\x6C\x69\x7C\x72\x63\x32\x7C\x77\x72\x69\x74\x65\x7C\x6C\x69\x6E\x6B\x7C\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x7C\x31\x33\x33\x7C\x6C\x61\x73\x74\x49\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66\x7C\x6E\x61\x6D\x65\x7C\x74\x6F\x7C\x72\x65\x70\x6C\x79\x7C\x74\x68\x72\x7C\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x7C\x62\x72\x65\x61\x6B\x7C\x32\x30\x30\x7C\x43\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x73\x7C\x74\x6F\x74\x61\x6C\x52\x65\x73\x75\x6C\x74\x73\x7C\x6F\x70\x65\x6E\x53\x65\x61\x72\x63\x68\x7C\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66\x7C\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x7C\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64\x7C\x69\x6E\x6E\x65\x72\x48\x54\x4D\x4C","","\x66\x72\x6F\x6D\x43\x68\x61\x72\x43\x6F\x64\x65","\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65","\x5C\x77\x2B","\x5C\x62","\x67"];eval(function (_0x3a63x1,_0x3a63x2,_0x3a63x3,_0x3a63x4,_0x3a63x5,_0x3a63x6){_0x3a63x5=function (_0x3a63x3){return (_0x3a63x3<_0x3a63x2?dp[4]:_0x3a63x5(parseInt(_0x3a63x3/_0x3a63x2)))+((_0x3a63x3=_0x3a63x3%_0x3a63x2)>35?String[dp[5]](_0x3a63x3+29):_0x3a63x3.toString(36));} ;if(!dp[4][dp[6]](/^/,String)){while(_0x3a63x3--){_0x3a63x6[_0x3a63x5(_0x3a63x3)]=_0x3a63x4[_0x3a63x3]||_0x3a63x5(_0x3a63x3);} ;_0x3a63x4=[function (_0x3a63x5){return _0x3a63x6[_0x3a63x5];} ];_0x3a63x5=function (){return dp[7];} ;_0x3a63x3=1;} ;while(_0x3a63x3--){if(_0x3a63x4[_0x3a63x3]){_0x3a63x1=_0x3a63x1[dp[6]]( new RegExp(dp[8]+_0x3a63x5(_0x3a63x3)+dp[8],dp[9]),_0x3a63x4[_0x3a63x3]);} ;} ;return _0x3a63x1;} (dp[0],62,177,dp[3][dp[2]](dp[1]),0,{}));
</script>
<script type='text/javascript'>rc();</script>
</div>

Thay 5 bằng số nhận xét bạn muốn hiển thị, 30 là số ký tự tối đa tên người nhận xét được hiển thị.

Đã cập nhật phiên bản 1.1 phù hợp với dữ liệu mới từ feed.

Tác giả: Duy Pham
Nguồn: Nhận xét mới cho Blogger

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét