Blog DX

Tạo nút lên đầu trang cho blogspot

1 tháng 11, 2014

- Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML, thêm bên trên </head> :
<link href='//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css' rel='stylesheet'/>

- Thêm đoạn css bên trên ]]></b:skin> :
.smoothscroll-top {
  position:fixed;
  opacity:0;
  visibility:hidden;
  overflow:hidden;
  text-align:center;
  z-index:99;
  background-color:#2ba6e1;
  color:#fff;
  width:47px;
  height:44px;
  line-height:44px;
  right:25px;
  bottom:-25px;
  padding-top:2px;
  border-radius:5px;
  transition:all 0.5s ease-in-out;
  transition-delay:0.2s;
}
.smoothscroll-top:hover {
  background-color:#3eb2ea;
  color:#fff;
  transition:all 0.2s ease-in-out;
  transition-delay:0s;
}
.smoothscroll-top.show {
  visibility:visible;
  cursor:pointer;
  opacity:1;
  bottom:25px;
}
.smoothscroll-top i.fa {
  line-height:inherit;
}

- Thêm đoạn code trước thẻ </body> :
<div class="smoothscroll-top">
  <span class="scroll-top-inner">
    <i class="fa fa-2x fa-arrow-circle-up"></i>
  </span>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(function(){
 
  $(document).on( 'scroll', function(){
 
    if ($(window).scrollTop() > 100) {
      $('.smoothscroll-top').addClass('show');
    } else {
      $('.smoothscroll-top').removeClass('show');
    }
  });
 
  $('.smoothscroll-top').on('click', scrollToTop);
});
 
function scrollToTop() {
  verticalOffset = typeof(verticalOffset) != 'undefined' ? verticalOffset : 0;
  element = $('body');
  offset = element.offset();
  offsetTop = offset.top;
  $('html, body').animate({scrollTop: offsetTop}, 600, 'linear');
}
//]]>
</script>

- Lưu mẫu lại và xem kết quả:


- Nếu bổ sung 1 chút đoạn code thêm trước thẻ </body> ta sẽ thấy trang hơi giật lại :
<div class="smoothscroll-top">
  <span class="scroll-top-inner">
    <i class="fa fa-2x fa-arrow-circle-up"></i>
  </span>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(function(){
 
  $(document).on( 'scroll', function(){
 
    if ($(window).scrollTop() > 100) {
      $('.smoothscroll-top').addClass('show');
    } else {
      $('.smoothscroll-top').removeClass('show');
    }
  });
 
  $('.smoothscroll-top').on('click', scrollToTop);
});
 
function scrollToTop() {
  verticalOffset = typeof(verticalOffset) != 'undefined' ? verticalOffset : 0;
  element = $('body');
  offset = element.offset();
  offsetTop = offset.top;
  $('html, body').animate({scrollTop: offsetTop}, 600, 'linear').animate({scrollTop:25},200).animate({scrollTop:0},150) .animate({scrollTop:0},50);
}
//]]>
</script>


Tác giả: Arlina Fitriyani
Nguồn: http://arlinadesign.blogspot.com/2014/09/memasang-smooth-back-to-top-di-blog.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét