Blog DX

Thêm nút Cancel reply cho Thread Comment

15 tháng 11, 2014
cancel replyCancel reply là hủy bỏ hành động Reply, nó là nút thường có trong Thread Comment. Trong Blogger nó chính là nút Add comment, có điều nút này nằm dưới cùng danh sách nhận xét và như vậy khi muốn hủy bỏ Reply người nhận xét phải kéo con trỏ chuột xuống hết danh sách nhật xét mới gặp. Thủ thuật này sẽ hiển thị nút Cancel reply ngay trên khung nhận xét khi reply.

Thêm đoạn mã dưới đây vào sau đoạn mã if (replybox && (commentId !== replyParent)) { trong template của bạn.
cancelRep=document.getElementById('bc_0_'+items.length+'I');
document.getElementById(domId).insertBefore(cancelRep,null);
cancelRep.innerHTML=cancelRep.innerHTML.replace(msgs.addComment,'Cancel reply');
if((commentId!=replyParent)&&(replybox.src.indexOf('&parentID=')==-1)){cancelRep.style.display='inline-block'}

Thủ thuật đã xong. Nếu muốn trang trí cho nút Cancel reply bạn thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template.
.comments .continue{display:none;border-top:0}
.comments .continue a{border:1px solid #fa0320;border-radius:3px;box-shadow:0 1px rgba(255,255,255,.3) inset;background:#e8233a;padding:5px 10px;font-size:13px;color:#fff!important;text-decoration:none!important}
.comments .continue a:hover{background:#d70d25}

Tác giả: Duy Pham
Nguồn: Thêm nút Cancel reply cho Thread Comment

1 nhận xét: